Kādi darba drošības apsvērumi jāņem vērā?

  • Darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbināto mācības un veikt instruktāžu par veicamā darba specifiku un darba vidē sastopamajiem riska faktoriem (piemēram, par pareizu smagumu pārvietošanas tehniku, par darba vietas iekārtošanu darbā ar datoru, par atsevišķu ķīmisko vielu un maisījumu lietošanu, par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u. tml.).
  • Nodarbinātajiem ir jāsaņem instruktāža par drošiem un veselībai nekaitīgiem darba paņēmieniem. Darba devējam jāizskaidro instrukcijas, kurās noteikti darba aizsardzības pasākumi un prasības, kas jāievēro, veicot konkrētu darbu vai pildot amata pienākumus.
  • Darba drošības mācībām, kuras izvēlas darba devējs, ir jābūt saprotamām visiem darbiniekiem, t. sk., arī jauniešiem.
  • Darba devējam ir jāinformē darbinieki par darba vides risku, par darba aizsardzības pasākumiem uzņēmumā kopumā un tiem darba aizsardzības pasākumiem, kas tieši attiecas uz katru darba vietu un darba veidu.
  • Darbiniekam un uzticības personai ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā ar iesniegumu, ja viņi uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie aizsarglīdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā.