Kam pievērst uzmanību, nodibinot darba attiecības un noslēdzot darba līgumu?

 • Darba devējs un darbinieks savstarpējās darba tiesiskās attiecības nodibina ar darba līgumu.
 • Darba līgums ir jānoslēdz rakstveidā pirms darba uzsākšanas. Darba līgumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie darbinieka, otrs — pie darba devēja.
 • Darba līguma nosacījumus var mainīt, savstarpēji rakstiski vienojoties.
 • Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs — maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
 • Darba līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad darbinieks un darba devējs ir vienojušies par veicamo darbu un darba samaksu, kā arī darbinieka turpmāku pakļaušanos noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem.
 • Ja nav noslēgts rakstveida darba līgums, darbinieks riskē nesaņemt garantijas, ko viņam dod darba un sociālā likumdošana, piemēram, nesaņemt darba algu par nostrādāto laiku, nesaņemt atvaļinājumu, nesaņemt atlaišanas pabalstu, slimības naudu u.c.
 • Darba līgums slēdzams valsts valodā. Ja darbinieks ir ārzemnieks, kurš pietiekamā līmenī nepārvalda valsts valodu, darba devējam ir pienākums rakstveidā informēt darbinieku viņam saprotamā valodā par darba līguma noteikumiem.
 • Darba līgumā jānorāda:
  • darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — dzimšanas datumu), dzīvesvietu, darba devēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (ārzemniekam, kuram nav personas koda, — dzimšanas datumu) vai reģistrācijas numuru un adresi;
  • darba tiesisko attiecību sākuma datumu;
  • darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu (ja darba līgums noslēgts uz noteiktu laiku);
  • darba vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā darba vietā, to, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās);
  • darbinieka arodu, amatu, specialitāti (profesiju) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu;
  • darba samaksas apmēru un izmaksas laiku;
  • nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku;
  • ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu;
  • darba līguma uzteikuma termiņu;
  • uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba tiesiskajām attiecībām.
 • Pārbaudes laiks nevar būt garāks par trim mēnešiem (neskaitot slimība laiku). Arī tas jānorāda darba līgumā. Ja pārbaudes laiks nav minēts darba līgumā, tā nav.
 • Ja veicamais darbs vai darba apstākļi neapmierina jau pārbaudes laikā, trīs dienas iepriekš rakstveidā darba līgumu var uzteikt.