Kāpēc ziņot?

 • Krāpnieki nereti iztērē Tavu naudu, resursus un iespējas! Nepaliec vienaldzīgs, ja saskaries ar nelikumīgām darbībām!
 • Ziņo par gadījumiem, kurus pamani pat tad, ja tie neskar Tevi pašu. Šādi Tu vari pasargāt kādu citu, kas neiekritīs krāpnieku un viltvāržu lamatās.
 • Atceries! Ja mēs visi rīkosimies atbildīgi un ziņosim par nelikumībām, iespējams, kāds cits reiz pasargās Tevi!
 • Ziņojot, Tu vari mazināt ēnu ekonomiku, krāpšanu, korupciju un citas negodprātīgas darbības dažādās tās izpausmēs. Lai arī netieši, tas ietekmē ne tikai Tevi pašu, bet arī Tavu ģimeni un Tev mīļus cilvēkus!
 • Jomās, kurās ir iesaistītas finansiālas intereses, pastāv dažādas negodprātīgas un koruptīvas darbības, kā arī krāpšanas riski. Vienmēr esi vērīgs un nepieļauj šādus gadījumus!

Kam ziņot?

Valsts darba inspekcija

Ziņot
 • uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • kontrolē, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus;
 • konsultē  darba devējus un darbiniekus par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību; veicina sabiedrības izpratni par darba tiesību un darba drošības normu ievērošanas nozīmību.

Valsts ieņēmumu dienests

Ziņot

Vērsies, ja Tev ir informācija par kontrabandu, nodokļu nemaksāšanu, algām aploksnēs vai VID amatpersonu nelikumīgu darbību.

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju aktivitāti ēnu ekonomikas apkarošanā un pilsoniskās apziņas attīstību, uzlabotu komunikāciju iedzīvotāju un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) starpā, kā arī lai atvieglotu VID darbu negodprātīgu uzņēmēju apzināšanā, ir izstrādāta mobilā aplikācija “Aizdomīgie darījumi“. Ar aplikācijas palīdzību varēsi ērti informēt VID par Tev izsniegtajiem aizdomīgiem darījumu apliecinošiem dokumentiem vai kases aparātu čekiem, nofotografējot darījuma/pirkuma čekus un nosūtot tos uz VID. Visi iesniegtie čeki par aizdomīgiem darījumiem tiks pārbaudīti.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Ziņot

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata patērētāja iesniegumu par strīda risināšanu ar komersantu, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • patērētājs vispirms ir vērsies pie komersanta un mēģinājis strīdu atrisināt izlīguma veidā;
 • iesniegums par strīda risināšanu ir iesniegts ne vēlāk kā gada laikā no dienas, kad patērētājs sūdzību iesniedzis komersantam;
 • iesniegumam pievienoti rakstveida pierādījumi, kas pamato strīda esamību un strīda priekšmetu.

Valsts policija (arī tās sastāvā esošā Ekonomikas policija)

Ziņot

Izmeklē jebkuru noziedzīgu nodarījumu, ja vien tas jau nav kādas speciālās tiesībsargājošās iestādes kompetencē. Un, pat ja noziedzīgs nodarījums ir, piemēram, KNAB vai Militārās policijas kompetencē, ģenerālprokurors tomēr var to uzdot izmeklēt policijai.

Tieši Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde patlaban izmeklē korupcijas gadījumus privātajā sektorā – piemēram, komerciālo uzpirkšanu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Ziņot

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kuri saistīti ar politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī noziedzīgus nodarījumus valsts institūciju dienestā, ja tie ir saistīti ar korupciju.

Tātad, visticamāk, tieši KNAB izmeklēs lietas par šādiem Krimināllikuma pantu pārkāpumiem:

 • Dienesta pilnvaru pārsniegšana
 • Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
 • Valsts amatpersonas bezdarbība
 • Kukuļņemšana
 • Kukuļa piesavināšanās
 • Starpniecība kukuļošanā
 • Kukuļdošana
 • Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
 • Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
 • Tirgošanās ar ietekmi
 • Prettiesiska labumu piedāvāšana, došana, pieprasīšana un pieņemšana
 • Dienesta viltojums
 • Nepatiess dienesta ziņojums
 • Neizpaužamu ziņu izpaušana
 • Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas

Valsts drošības dienests

Ziņot

VDD pilnvarotas amatpersonas izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kas izdarīti valsts drošības jomā vai valsts drošības iestādēs, kā arī citus noziedzīgus nodarījumus savas kompetences ietvaros un gadījumos, kad izmeklēšanu uzdevis veikt ģenerālprokurors.

Tātad, ja korupcija ir saistīta ar nacionālo drošību vai ir notikusi valsts drošības jomā, to, visticamāk, izmeklēs Valsts drošības dienests. Ģenerālprokurors var arī nosūtīt VDD izmeklēšanai jebkuru citu korupcijas lietu, ja viņam šķiet, ka tieši VDD to izmeklēs viskvalitatīvāk (piemēram, par noziegumiem pašā KNAB).

Nodokļu un muitas policija

Ziņot

Izmeklē noziedzīgus nodarījumus muitas lietu jomā, tātad, ir tiesīgs izmeklēt arī korupcijas gadījumus.

Arī izmeklē noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā un Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu un darbinieku rīcībā.

Tātad, ja koruptīvu noziegumu varētu būt veikusi Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona, visticamāk, šo lietu izmeklēs Nodokļu un muitas policija.

Valsts robežsardze

Ziņot

Izmeklē noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu, personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai vai nelikumīgu uzturēšanos valstī, kā arī robežsarga kā valsts amatpersonas izdarītus noziedzīgus nodarījumus.

Tātad, šī ir pirmā vieta, kur vērsties gadījumā, ja saskaries ar korupciju robežsardzē.

Militārā policija

Ziņot

Izmeklē militārajā dienestā un militārajās vienībās vai to dislokācijas vietās izdarītus noziedzīgus nodarījumus, kā arī noziedzīgus nodarījumus, ko izdarījuši karavīri, zemessargi, militārajās vienībās strādājošas civilpersonas saistībā ar savu dienesta pienākumu izpildi.

Pārtikas un veterinārais dienests

Ziņot

Ziņo par iespējamiem pārkāpumiem pārtikas jomā un dzīvnieku aizsardzībā!

Izvēlies vienu no informēšanas veidiem:

 • Atstāj informāciju PVD uzticības tālruņa 67027402 automātiskajā atbildētājā;
 • Informē dienestu, rakstot e-pastu;
 • Zvani uz jebkuru PVD pārvaldi.

Par, iespējams, negodprātīgu PVD darbinieka rīcību, informē, izmantojot elektronisko formu PVD mājaslapā.

Tava sniegtā informācija palīdz PVD darbā! Ik gadu dienests uz uzticības tālruni vien saņem pusotru tūkstoti sūdzību. Tās visas (arī anonīmās) tiek reģistrētas un pārbaudītas.

Konkurences padome

Ziņot

Konkurences padomes mērķis ir nodrošināt iespēju uzņēmējiem darboties brīvas un godīgas konkurences apstākļos. Lai to īstenotu, Konkurences padome īsteno vairākus uzdevumus, tajā skaitā:

 • Uzrauga, vai uzņēmumi neīsteno aizliegtas vienošanās par, piemēram, dalību publiskajos iepirkumos, tirgus sadali u.c.;
 • Uzrauga, vai dominējošie uzņēmumi ļaunprātīgi neizmanto savu tirgus varu;
 • Novērš tādas lielo uzņēmumu apvienošanās, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci tirgū.

Ja patērētājiem, uzņēmumiem un to sadarbības partneriem ir aizdomas vai informācija par kādu no minētajiem konkurences ierobežojumiem, par to iespējams ziņot Konkurences padomei:

Ja uzņēmums pats ir iesaistīts karteļa vienošanā:

 • Izmantot iecietības programmas iespējas pirmajam ziņot par īstenoto aizliegto un saņemt pilnu atbrīvojumu no naudas soda un gadu ilgā lieguma piedalīties iepirkumos.

Iekšējās drošības birojs

Ziņot

Iekšējās drošības biroja funkcijas ir atklāt, novērst un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, kurus izdarījuši:

 • Iekšlietu ministrijas padotībā esošu iestāžu amatpersonas un darbinieki:
  • Valsts policija
  • Valsts robežsardze
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Nodrošinājuma valsts aģentūra
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
  • Iekšlietu ministrijas Veselības un sporta centrs
  • Iekšlietu ministrijas poliklīnika;
 • Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, pildot dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās, ja tie saistīti ar vardarbību;
 • Ostas policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību;
 • pašvaldības policijas darbinieki, pildot dienesta pienākumus, ja tie saistīti ar vardarbību.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Ziņot

Izskata iesniegumus par iepirkuma vai koncesijas procedūrām un citiem publiskajiem iepirkumiem.
Iepirkumu uzraudzības birojs neizpauž informāciju citām personām par tās personas identitāti, kas informējusi par iespējamiem pārkāpumiem, izņemot, ja persona tam ir piekritusi vai iesniegumu vienlaikus ir adresējusi, piemēram, pasūtītājam, par kura amatpersonu vai darbinieku rīcību tā ziņojusi.

Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)

Ziņot

OLAF galvenās funkcijas ir

 • aizsargāt ES finansiālās intereses, izmeklējot krāpniecības, korupcijas un visu citu nelikumīgu darbību gadījumus;
 • atklāt un izmeklēt nopietnus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus, kam var sekot disciplinārlieta vai krimināllieta;
 • palīdzēt Eiropas Komisijai izstrādāt un īstenot krāpšanas novēršanas un atklāšanas politiku.

Sniedz informāciju, ja Tev ir aizdomas vai konstatē krāpšanu ES fondu līdzekļu administrēšanas vai projektu īstenošanas procesā. Ar OLAF var sazināties jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām.

Sabiedrība par atklātību “Delna”

Ziņot

Esi korupcijas upuris vai liecinieks korupcijai?

Delna jau daudzus gadus strādā ar trauksmes cēlējiem un to aizsardzību, un ir saņēmusi un turpina saņemt vairākus desmitus ziņojumu gadā. Delna uzklausa trauksmes cēlēju stāstus, rūpīgi analizē saņemto informāciju un sniedz atbalstu, ievērojot konfidencialitātes principu.

Tiek nodrošinātas konsultācijas, gadījumu publicitāte un lietas tālāka virzīšana saviem spēkiem vai piesaistot neatkarīgus juristus. Delna neatklāj trauksmes cēlēju identitāti.

Avots: Sabiedrība par atklātību “Delna”, www.trauksmescelejs.lv, www.delna.lv

Ko es varu darīt, lai sevi pasargātu?

Lai efektīvāk apkarotu krāpšanu, svarīgs arī Tavs atbalsts!

AR NEJĒDZĪBĀM NAV JĀSAMIERINĀS! REDZI. DZIRDI. RUNĀ.

Kas ir trauksmes cēlējs?
Par trauksmes cēlēju var kļūt ikviena publiskajā vai privātajā sektorā nodarbināta fiziska persona, kura darba vietā ir novērojusi pārkāpumus, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Ko nozīmē celt trauksmi?
Trauksmi ceļ par pārkāpumiem, kas konstatēti veicot darba pienākumus, dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai pēc to pārtraukšanas. Trauksmi var celt gan savā darba vietā (ja tajā ir vairāk nekā 50 nodarbināto), gan ziņojot kompetentajām iestādēm, gan arī publiski.

Vairāk informācijas: trauksmescelejs.lv

Ja izlem ziņot, drīksti palikt anonīms!

Vienlaikus paturi prātā, ka anonimitāte var būt šķērslis sekmīgai lietas izmeklēšanai:

 1. Kriminālprocesa likums nosaka, ka kriminālprocesa uzsākšanas iemesls nedrīkst būt anonīma informācija vai informācija, kuras iesniedzējs atsakās atklāt informācijas avotu. Tas nenozīmē, ka Tava informācija ir nederīga. Tomēr tas nozīmē, ka iestādei vajadzēs atrast CITUS pierādījumus, lai vispār uzsāktu kriminālprocesu, un dažkārt vienīgais pierādījums būs Tava liecība.
 2. Ja iestāde nespēs savākt pietiekamus pierādījumus bez Tavām anonīmajām liecībām un turpmākas sadarbības, tad vainīgie var palikt bez soda.
 3. Ja iestādei nebūs iespējams ar Tevi savlaicīgi sazināties, lai noskaidrotu notikušā detaļas, kas ir svarīgas nozieguma izmeklēšanai un pierādīšanai, tas var būtiski apdraudēt izmeklēšanu.
 4. Izmeklēšanu var apdraudēt tas, ja esi iesniedzis informāciju vienlaikus vairākām tiesībsargājošām iestādēm un/vai medijiem, bet viņi par to nezina un paralēli mēģina rīkoties, šādi izjaucot viens otra ieceres.

Tādēļ, pat ja Tu ziņo par noziegumu anonīmi, savā vēstījumā informē attiecīgo iestādi, kam vēl esi pastāstījis par notikušo, un noteikti atstāj iespēju ar sevi sazināties!

Vislabāk to realizēt internetā. Latvijas tiesībsargājošās iestādes respektēs Tavu vēlmi saglabāt anonimitāti un nemēģinās noskaidrot Tavu IP adresi.

Cīņā ar korupciju iestāžu kompetences nav strikti norobežotas – maldīgs ir priekšstats, ka KNAB ir Latvijā vienīgā iestāde, kas apkaro korupciju. Dažus korupcijas gadījumus izmeklē KNAB, citus – Drošības policija, vēl citus – Valsts policija, un būs gadījumi, kad izmeklēšana tiks uzticēta atsevišķu iestāžu iekšējiem drošības dienestiem.

Lai nekļūtu par krāpniecības upuri, noskaidro, kā rīkoties!

Ziņo par pārkāpumiem!

i Izvēlieties iestādi, kurai vēlaties iesniegt ziņojumu.
i Failu kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt 5MB
Ziņot:

PĀRLIECINIES, VAI TAVS ZIŅOJUMS SATUR SEKOJOŠU INFORMĀCIJU

 • Iesaistītās puses
 • Pārkāpuma apraksts
 • Kad noticis pārkāpums
 • Kur noticis pārkāpums

KĀPĒC MAN JĀZIŅO?

 • Jo tas ir līdzatbildīgi
 • Jo kopā mēs varam stāties pretī "lielajām vējdzirnavām"
 • Atceries - ziņošana nav gaušanās, bet informācijas sniegšana par notikušiem vai plānotiem pārkāpumiem

Trauksmes celšana

Celt trauksmi ir tiesības ikvienam publiskajā vai privātajā sektorā nodarbinātajam, ziņojot par novērotiem pārkāpumiem darba vidē, kuri skar sabiedrības intereses. Pārkāpumam jābūt konstatētam, fiziskai personai veicot darba pienākumus, dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai pēc to pārtraukšanas. Trauksmi var celt gan savā darba vietā (ja tajā ir vairāk nekā 50 nodarbināto), gan ziņojot kompetentajām iestādēm, gan arī, ievērot likumā noteiktos priekšnosacījumus - publiski. Trauksmes cēlējus aizsargā Trauksmes celšanas likums, kas stājas spēkā 2019. gada 1. maijā. www.trauksmescelejs.lv